කොවිඩ් රෝගියෙකු රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවක් බව දක්වමින් FB හුවමාරුවන වීඩියෝව

කොවිඩ් රෝගියෙකු රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවක් බව දක්වමින් Facebook හුවමාරුවන වීඩියෝව

 

Exit mobile version