දේශීය පුවත්

කොවිඩ් රෝගියෙකු රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවක් බව දක්වමින් FB හුවමාරුවන වීඩියෝව

කොවිඩ් රෝගියෙකු රෝහලට ඇතුළත් කරන අවස්ථාවක් බව දක්වමින් Facebook හුවමාරුවන වීඩියෝව

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button