දේශීය පුවත්

ප්‍රවීණ නර්නත ශිල්පී කුලසිරි බුදවත්ත සමුගනී

ප්‍රවීණ නර්තන ශිල්පී කුලසිරි බුදවත්ත අභාවප්‍රාප්ත වූ බව ඒ මහතාගේ පවුලේ ඥාතීන් විසින් දැනුම් දී තිබේ.මියයක විට 71 වන විෙයහි පසු විය

Back to top button