දේශීය පුවත්

අඟහරුවාදා ආසාදිතයින් 2478 මරණ 34 – මරණ එකතුව 1000 පසුකරයි

අඟහරුවාදා ආසාදිතයින් 2478 මරණ 34 – මරණ එකතුව 1000 පසුකරයි

Tuesday infected 2478 deaths 34 - death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 – death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 - death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 – death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 - death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 – death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 - death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 – death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 - death toll exceeds 1000
Tuesday infected 2478 deaths 34 – death toll exceeds 1000

Back to top button