දේශීය පුවත්

ලබන 30 වැනි දා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක්

ලබන 30 වැනි දා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

රුපියල් මිලියන 37,000ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් එදිනට වෙන්දේසි කිරීමට නියමිතයි.

එදින පෙරවරු 11.00 දක්වා ඒ සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කළ හැකියි.

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය සඳහා වන ගෙවීම් ජූලි මස 02 වැනි දා ගෙවිය යුතු බවයි මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.

Back to top button