දේශීය පුවත්

සති අන්තයේ දුම්රිය ධාවනය සීමා කෙ​රේ

සති අන්තයේ දුම්රිය ධාවනය සීමා කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සති අන්තයේ ධාවනය වන්නේ දුම්රිය කීපයක් පමණයි.

AV Rase
sri lanka railways
sri lanka railways

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button