කාලගුණ පුවත්

අද දවසේ කාළගුණය

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් සාමාන්‍ය කාලගුණයක් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මධ්‍යම, සබරගමුව සහ බටහිර පළාත්වල සමහර ස්ථානවල උදේ වරුවේ නොපැහැදිලි තත්වයන් අපේක්ෂා කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button