බ්‍රහස්පතින්දා කොරෝනා මරණ 45 ආසාදිතයින් 1917

බ්‍රහස්පතින්දා කොරෝනා මරණ 45 ආසාදිතයින් 1917

Thursday Corona death 45 infected 1917
Thursday Corona death 45 infected 1917
Exit mobile version