දේශීය පුවත්

කොවිඩ් කාලයේ දුන් පන්දහසක දීමනාව වංචනිකව ගත් අයට වැඩ වරදී

කොවිඩ් පළමු රැල්ලේ දී පීඩාවට පත්වූවන්ට රුපියල් පන්දහසක දීමනාව ලබාදීමේ දී අක්‍රමිකතා සිදු වී ඇති බව විගණන පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා.

ඇතැම් පුද්ගලයන්ට නියමිත මුදලට වඩා ගෙවීම් කර තිබෙන බවට අනාවරණය වී ඇති අතර එම මුදල් එම පුද්ගලයන්ගෙන් අය කර ගන්නා ලෙස දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට විගණකාධිපතිවරයා දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇතැම් පුද්ගලයන්ගෙන් දැනටමත් වැඩිපුර මුදල් යළි අයකරගෙන තිබෙනබවයි විගණකාධිපති ඩබ්ලිව්. පී. සී. වික්‍රමරත්න පැවසුවේ.

බස්නාහිර පළාත හැර සෙසු සියලුම පළාත්වල මෙම විගණනය කළ බවත් අනාවරණය වූ අක්‍රමිකතා නිවැරදි කරන ලෙස දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව නිවැරදි කෙරෙන තොරතුරු යළි ලබා ගනිමින් තිබෙන බවත් ඒ සම්බන්ධ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවද සඳහන් කළා.

Back to top button