ලීටර් 18 නව ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කෙරේ

ලීටර් 18 නව ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එය රුපියල් 1,150කට අලෙවි කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

Exit mobile version