දේශීය පුවත්

ගුරු විදුහල්පති ගැටළුව පිළිබඳ මීළඟ සාකච්ඡාව සඳුදා

ගුරුවරුන්ගේ ඉල්ලීම් සහ වර්ජනය පිළිබඳව තවත් සාකච්ඡාවක් සඳුදා දිනයේදී පැවැත්වීමට සුදානම් බව වාර්තා වී තිබෙනවා.

අමාත්‍ය මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කළ කරුණු පිළිබඳව මෙහිදී සැලකිල්ලක් දැක්වීමට බලාපොරොත්තු වන අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය පැවැත්වීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ.

Back to top button