දේශීය පුවත්

දිනක සිදුවූ වැඩිම කොරෝනා මරණ අඟහරුවාදා මරණ 71 ආසාදිතයින් 2071

දිනක සිදුවූ වැඩිම කොරෝනා මරණ ගණන ලෙස අඟහරුවාදා මරණ 71 වාර්තාවී ඇත. ආසාදිතයින් 2071 කි.

මින් ඉහත ශ්‍රී ලංකාවේ එක් දිනක පමණක් වාර්තාවී තිබුණ මරණ සංඛ්‍යා 70 ඉක්මවා තිබුනේ නැත.

The highest number of corona deaths in a single day on Tuesday was 71 infected with 2071 deaths
The highest number of corona deaths in a single day on Tuesday was 71 infected with 2071 deaths

Back to top button