ජාත්‍යන්තර අවධානය දිනාගත් තලෙබාන්වරුන්ගේ ක්‍රීඩා සංදර්ශනය

1996 සිට 2011 අතර කාලයේ තලෙබාන් පාලන සමයේ ක්‍රීඩා උත්සව රැසක් තහනම් කිරීමට ඔවුන් කටයුතු කළා.

නමුත් මේ වන විට කාබුල්හිදී පළමු වරට ආත්මාරක්ෂක සටන් කලා සංදර්ශනයක් පැවැත්වීමට ඔවුන් කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

වසර ගණනාවකින් පසු පැවැත්වෙන තලෙයිබාන් වරුන්ගේ ප්‍රථම ක්‍රීඩා සංදර්ශනය මෙය බැවින් මෙම සංදර්ශනය ජාත්‍යන්තරයේ වැඩි අවධානයක් දිනාගෙන තිබෙනවා.>

Exit mobile version