දේශීය පුවත්

ඉදිරි වසර තුන තුළ මිරිස් ආනයනය නතර කිරීමට පියවර

ඉදිරි වසර තුන තුළ මිරිස් ආනයනය නතර කිරීමට පියවර ගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා.

පරිභෝජනයට අවශ්‍ය මිරිස් රට තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් මේ වන විටත් සැලසුම් කර ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ අනුව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 2,000ක් තෝරා ගෙන පවුල් 1,000කට මිරිස් වගා කිරීමට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ඔහු පැවසුවේ.

එහිදී හඳුනාගත් පවුල් 1,000 අතර අක්කර භාගේ බැගින් මිරිස් වගා කර, ගොවියෙකුට ලක්ෂ තුනහමාර බැගින් ආධාර ලබාදෙන බවත්, එක ගොවියෙක්ට මාසයකට රු 150,000ක ආදායමක් ලැබීමට හැකි වන බවත් අමත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා මේ බව සඳහන් කළා.

Back to top button