දේශීය පුවත්

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 39කට ලේකම්වරු පත්කෙරේ

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 39 ක් සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් පත්කිරීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් පී.බී.ජයසුන්දර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති අතර නොවැම්බර් මස 25 වන දින සිට එම පත්වීම් වලංගු බව සඳහන් වේ.

ඒ අනුව රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පත්කර ඇති අතර ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා, වසංගත රෝග සහ කොවිඩ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස වෛද්‍ය අමල් හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පකර තිබේ.

වතු නිවාස සහ ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ඩී.පී.ජී. කුමාරසිරි මහතාත්, බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස ජී.සී. කරුණාරත්න මහත්මියත්, ඖෂධ නිෂ්පාදන, සැපයීම සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කේ.ආර්.උඩුවාවල මහතාත් පත්කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button