දේශීය පුවත්

මහනුවර නගරයේ පාසැල් වැසෙයි

මහනුවර නගරයේ සියලුම පාසැල් දෙසැම්බර් මස 04 වෙනිදා දක්වා වසා තැබීමට තීරණය කර ඇත.

කෝවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් දරුවන් පාසැල් එවීම සුදුසු නොවන බවට දිගින් දිගටම දෙමව්පියන්, පාසැල් කමිටු විසින් සිදුකළ ඉල්ලීමට අනුව මෙම තීරණය ගෙන ති​බේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button