ඊයේ ආසාදිතයින් 2659 විසිර ගිය ප්‍රදේශ

ඊයේ ආසාදිතයින් 2659 විසිර ගිය ප්‍රදේශ

Scattered areas of infected people
Scattered areas of infected people
Exit mobile version