සජානාගේ වෙඩින් එකේ වුණ අපූරු සිද්ධිය දැක්කද?

Did you see the amazing thing that happened at Sajana's wedding?

Exit mobile version