බාල වයස්කාර සහ විවාහ,දික්කසාද සම්බන්ධ කමිටු වාර්තාව අධිකරණ ඇමතිට

බාලවයස්කාර දරුවන්ට අදාළ නීති සංශෝධනය කිරීම සහ විවාහ දික්කසාද නීතිය සම්බන්ධ කමිටු වාර්තාව අධිකරණ ඇමතිවරයාට ලබාදී තිබෙනවා.

මෙම නීති සංශෝධනය කිරීම සඳහා 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර තිබූ අතර එහිදී විවාහ දික්කසාද සහ බාල වයස්කාර දරුවන්ට අදාළ නීති සංශෝධනය කෙරුණා.(colombotimes.lk)

Exit mobile version