දේශීය පුවත්

2020 ශිෂ්‍යත්වයේ නැවත ඇගයීම් ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

2020 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අභියාචනා පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු ප්‍රතිඵල මේ වන විට නිකුත් කර ඇතැයි විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

එම ප්‍රතිඵල පහත ඇති විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස නිවැරදි විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ලබාගත හැකි බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි නිල වෙබ් අඩවි,

www.doenets.lk
www.results.exams.gov.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button