දේශීය පුවත්

රාමසාන් උපවාස හෙට සිට ආරම්භ වෙයි

හෙට සිට මෙරට මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උපවාස සමය ආරම්භ කරන බව කොළඹ මුස්ලිම් මහ පල්ලිය නිවේදනය කළා.ඊයේ දිනයේදී නව සඳ නොපෙනුණ ද හෙට සිට රාමසාන් උපවාස සමය ආරම්භ කරන බවයි කොළඹ මුස්ලිම් මහ පල්ලිය දැනුම් දුන්නේ.පුරා මාසයක් උපවාස ශීලය රැකීමෙන් පසු නව සඳ දැකීමත් සමඟ මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උපවාසය අත්හරිනු ලබනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button