දේශීය පුවත්

රාමසාන් උපවාස හෙට සිට ආරම්භ වෙයි

හෙට සිට මෙරට මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උපවාස සමය ආරම්භ කරන බව කොළඹ මුස්ලිම් මහ පල්ලිය නිවේදනය කළා.ඊයේ දිනයේදී නව සඳ නොපෙනුණ ද හෙට සිට රාමසාන් උපවාස සමය ආරම්භ කරන බවයි කොළඹ මුස්ලිම් මහ පල්ලිය දැනුම් දුන්නේ.පුරා මාසයක් උපවාස ශීලය රැකීමෙන් පසු නව සඳ දැකීමත් සමඟ මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උපවාසය අත්හරිනු ලබනවා.

Back to top button