ගොසිප් පුවත්

අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන කාලසටහන

අද (මැයි 24 අඟහරුවාදා) පැය 01 විනාඩි 45 ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන කාලසටහන පහත පරිදි වනවා…
(colombotimes.lk)

Viber

The post අද දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදු කෙරෙන කාලසටහන appeared first on Colombo Times.

Back to top button