කාල්ටන් පෙරපාසලේ විදුහල්පති ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය බැති ගී ගයමින් කරපු අපුරු වැඩේ – Video

2021 කාල්ටන් පෙර පාසලේ විදුහල්පති සහ ගුරුවරුන් විසින් පොසන් පොයා බක්ති ගීත ගායනය කරමින් අපුරු වැඩක් සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසරණය වනවා. එහි වීඩියෝ දර්ශනය පහතින්

Poson Poya Bakthi Geethaya by the principal & teachers of Carlton Pre School 2021

Exit mobile version