දේශීය පුවත්

පාසල් ළමුන්ට කිරි වෙනුවට කැඳ

පාසල් සිසුන් සඳහා දියර කිරි ලබා දීම අත්හිටුවා දේශීය සහල්වලින් පිළියෙල කරන ලද කැඳ වීදුරුවක් ලබාදීමට පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, පාසල් 927ක සිසුන් ලක්ෂ හතරකට සතියකට දෙවරක් කැඳ ලබාදීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් අනුමත කරන දේශීය කැඳ වට්ටෝරුවක් මේ සඳහා භාවිතා කරන අතර පෞද්ගලික සමාගමකින් කැඳ ලබා ගැනීමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් මිලියන 650ක් මෙම වර්ෂයේ දී වැය කිරීමට නියමිතයි.

දියර කිරි ලබාදීම සඳහා වෙන් කළ මුදල් මේ සඳහා භාවිතා කෙරෙන අතර දියර කිරි වීදුරුවක් සඳහා වැය කළ රුපියල් 23ක මුදලටම කැඳ වීදුරුවක් ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Back to top button