පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය (STF) විසින් විශේෂ ඒකක 02ක්

පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය (STF) විසින් විශේෂ ඒකක 02ක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

එම ඒකක විශේෂ දියමත මෙහෙයුම් සහ ඩ්‍රෝන විශේෂ මෙහෙයුම් ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

විශේෂ දියමත මෙහෙයුම් ඒකකය මගින් කැලණි, කළු, නිල්වලා, මහවැලි සහ වලවේ ගඟ ඇතුළු ප්‍රධාන ගංගා ආශ්‍රිතව විශේෂ වැටලීම් සිදු කරනු ඇති.

එම ඒකකයට අවශ්‍ය මෝටර් බෝට්ටු, පවර් බෝට්ටු ඇතුළු දෑ මිලදී ගැනීමට නියමිතව තිබෙන බවයි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සඳහන් කළේ.ඩ්‍රෝන විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය විසින් විශේෂයෙන් නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ස්ථාන වැටලීම සිදු කරනු ඇති. 

Exit mobile version