ගුරු විදුහල්පති ගැටළුවට අගමැතිගෙන් විසදුම්

ගුරු විදුහල්පති වැටුප් විෂමතාව සහ ගුරු විදුහල්පති සේවාව සංවෘත්ත සේවාවක් බවට පත් කිරීම පිළිබඳ අවසන් තීරණය ලබන සඳුදා පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන් අනතුරුව ලබා දීමට නියමිතයි.

එම ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සංගම් නියෝජිතයන් සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවේදී අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළා.

Exit mobile version