ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ගැනීමට සැරසේ

ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ මැදිහත්වීම මත එම ණය කඩිනමින් ලබා ගන්නා බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා පැවසුවා.

ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා වන ගිවිසුමට මෙරට බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ හා ඉන්දීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරුන් අත්සන් කිරමට නියමිතව තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ආර් ආටිගල මහතා සඳහන් කළා.

Exit mobile version