ගුවන් මගීන්ගේ පැමිණීම දින 10කට අත්හිටුවයි

මැයි මස 21 මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට මැයි 31 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා මෙරටට ගුවන් මගීන්ගේ පැමිණීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපති උපුල් ධර්මදාස මහතා මේ බව නිවේදනය කළේය.

Exit mobile version