ගොසිප් පුවත්

ජාතික පාසල්වල ගුරුවරුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් දැනුම්දීමක්

කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් දැනට තම නිවස ආසන්න ජාතික පාසල්වල තාවකාලිකව අනුයුක්තව සේවය කරන ගුරුවරුන්ට එම සේවා කාලය දීර්ඝ කරගැනීමට හැකි බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා.

එහෙත් එම කාලසීමාවන් අවසන් කළ ගුරුවරුන් තම නිත්‍ය සේවා ස්ථානයට වාර්තා කළයුතු බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

තවදුරටත් එකී අනුයුක්ත සේවා කාලය දීර්ඝ කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් පාසල් ආරම්භ කළ පසු තම නිත්‍ය සේවා ස්ථානයේ විදුහල්පතිගේ නිර්දේශ සහිතව නැවත ඉල්ලීමක් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ස්ථාන මාරු) වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වනවා.

රටේ පවතින කොවිඩ් -19 වාතාවරණය හමුවේ පාසල් වසා පවතින මෙම කාලසීමාව තුළ, තම නිත්‍ය සේවා ස්ථානයේ සිට වෙනත් ජාතික පාසලක් වෙත තාවකාලික අනුයුක්තවීමට ජාතික පාසල් ගුරුවරුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අවස්ථාව සලසා දී තිබුණා. 

Back to top button