දේශීය පුවත්

සියලුම සුරාබදු බලපත්‍රධාරීන්ට නිවේදනයක්

සුරාබදු බලපත්‍ර ලත් දිවයින පුරා පිහිටි ස්ථාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබේ.

එම විස්තර පහතින්,

note

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button