භෞතික විද්‍යාඥයින් තිදෙනෙකුට නොබෙල් ත්‍යාග

භෞතික විද්‍යාඥයින් තිදෙනෙකුට 2021 භෞතික විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය පිරිනමා තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

ඒ, පෘථිවියේ දේශගුණය වැනි සංකීර්ණ පද්ධති අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

Exit mobile version