තරු හුට පට

සුරූපී නිරූපන ශිල්පිනී ටීනා ෂනෙල්ගේ වෙනස්ම ඡායාරූප එකතුවක්

tina 6

tina 2

tina 3

tina 4

tina 5

tina 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button