දේශපාලන පුවත්

තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය ජනපති යටතට

පසුගියදා අලුතින් හඳුන්වාදුන් තාක්ෂණ අමාත්‍යංශය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යටතට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ආරක්ෂක සහ තාක්ෂණ ආමාත්‍යංශ ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button