දේශීය පුවත්

හයිලන්ඩ් කිරිපිටි මිල ඉහළට

400g හයිලන්ඩ් කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 90කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 470ක් වනවා.

එමෙන්ම හයිලන්ඩ් 1kg කිරිපිටි පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 225 කින් ඉහළ දමා තිබෙන අතර එහි නව මිල රුපියල් 1,170ක් වනවා.

මිල්කෝ ආයතනයේ සභාපතිවරයා විසින් මෙම මිල ගණන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර තහවුරු කළා.

Back to top button