දේශීය පුවත්

මේ මාසයට හිමි වැඩිහිටි ආධාර දීමනා ගෙවීම සඳහා තැපැල් කාර්යාල විවෘත වන දින මෙන්න

මේ මාසයට හිමි වැඩිහිටි ආධාර දීමනා ගෙවීම ලබන 17 හා 18 දිනවල සිදු කෙරෙන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

ඒ සඳහා සියලු තැපැල් කාර්යාලවල පහසුකම් සලසා ඇති බවයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ.

Back to top button