දේශීය පුවත්

සංචරණ සීමා කාලයේ ඇඟළුම් කම්හල් අයට වැඩට එන්න හැකිලු

සංචරණ සීමා කාලයේ ඇඟළුම් කම්හල් අයට වැඩට එන්න හැකිලු

Garment factories can come to work during travel restrictions
Garment factories can come to work during travel restrictions

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button