ක්‍රීඩා පුවත්

FIFA විසින් රටවල් දෙකක පාපන්දු සංගම් තහනම් කරයි

අන්තර් ජාතික පාපන්දු සම්මේලනය (FIFA) විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පකිස්ථාන සහ චැඩ් රාජ්‍යය පාපන්දු සම්මේලන අත්හිටුවා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button