දුමින්ද සිල්වාට ජනාධිපති සමාව හිමිවේ

duminda silva gets presidential pardon

‘Duminda Silva නිදහස් කරන්නේද නැද්ද යන්න’ පසුගිය මැතිවරණ වේදිකාවල ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්ද වී තිබුණි.
අද දින සමාව ලද දුමින්ද සිල්වා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවකින් අනතුරුව නිදහස් කිරීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇති බව බන්ධනාගාර ආරංචි වාර්තා කළේය.

Exit mobile version