බන්ධනාගාර ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන රැඳවියන්ට සමාව නොදීමට තීරණයක්

සමාව ලබාදීම සඳහා නිර්දේශ කිරීමේ දී, වහලවල් මත උද්ඝෝෂණය කරන හා බන්ධනාගාර ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන රැඳවියන් නිර්දේශ නොකිරීමට තීරණය කළ බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

Exit mobile version