වර්ථමාන කොරෝනා තත්වය ගැන රජය විසින් නිකුත් කල විශේෂ නිවේදනය

Special announcement by the government on the current corona situation

Exit mobile version