ගොසිප් පුවත්දේශපාලන පුවත්දේශීය පුවත්

වර්ථමාන කොරෝනා තත්වය ගැන රජය විසින් නිකුත් කල විශේෂ නිවේදනය

Special announcement by the government on the current corona situation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button