දේශපාලන පුවත්

රාජ්‍ය ආයතන 5ක් වෙත කෝප් කමිටුවේ අවධානය

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව මේ වසරේ ජනවාරි මාසය තුළ රාජ්‍ය ආයතන 05ක විගණන කටයුතු පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට නියමිත බව එහි සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පවසයි.

ඒ අතර මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල, ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව සහ පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය වනබව සභාපතිවරයා පැවසීය.

ජනවාරි මස 06,08,19,21 සහ 22 යන දිනයන්හි පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව රැස්වීමට නියමිතය.

ජනවාරි මස 06 වනදා ස්වාධීන රුපවාහිනි සේවයේ නිලධාරීන් කෝප් කමිටුවට කැඳවා ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව ඇති බවද සඳහන්ය.

ජනවාරි 08 වනදා මහපොළ ශිෂ්‍යත්වය අරමුදලේ ආයෝජන කළමනාකරණය පිළිබඳව විශේෂ විගණන වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත අතර ලබන 19 වනදා ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා කිරීම සහ බෙදාහැරීම පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීමට නියමිතය.

ජනවාරි 21 වනදා පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ සහ ජනවාරි 22 වනදා විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව කෝප් කමිටුව හමුවේ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button