දේශපාලන පුවත්

රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය චමල් රාජපක්ෂට

අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දී තිබේ.

chamal rajapashka
chamal rajapashka
chamal rajapashka
chamal rajapashka

AV Rase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button