දේශීය පුවත්

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනට පළපුරුදු ගුරුවරුන් 150ක් අනුයුත්ක කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් විෂයමලාවන් සහ ඉගැන්වීම් ක්‍රමෝපායන් සඳහා සුවිශේෂී වෙනස්කම් හඳුන්වාදීමට සැලසුම්කර තිබෙනවා.

ඒ යටතේ 1, 2, 6, 8, 10 ශ්‍රේණි සඳහා 2023 වර්ෂයේදීත්, 3, 4, 5, 7, 11 ශ්‍රේණි සඳහා 2024 වර්ෂයේදීත් ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වාදීමට නියමිතයි.

එම කාර්යයන් සඳහා දැනට ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිටින කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් සහ ඒ සඳහා රජයේ පාසල් වල ගුරු සේවයේ නියුතු අදාළ විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවිණතාවයක් සහිත පළපුරුදු ගුරුවරුන් 150ක් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනට අනුයුත්ක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ගෙන ආ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

Back to top button