විදෙස් පුවත්

නැගෙනහිර මුහුදේ තවත් නෞකාවක් ගිනිගනී

කිරින්ද – මහාරාවණා ප්‍රදීපාගාරයට නාවික සැතපුම් 480 ක් නැගෙනහිර දෙසට වන්නට බහලුම්
ප්‍රවාහනය කරන නෞකාවක ගින්නක් හටගෙන තිබෙන බව වාර්තාවේ.

එම නෞකාවේ එන්ජින් කාමරය තුළ මෙම ගින්න හටගෙන ඇති බවට අදාළ නෞකාවෙන් දැනුම්දීමක්ද සිදුකර
ඇති බව නාවික හමුදාව වාර්තා කරයි.
එම්එස්සී මෙසිනා නම් බහාලුම් නෞකාව ඉන්දියානු සාගරයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ මලක්කා සමුද්‍ර සන්ධිය අතර සිටියදී එන්ජින් කාමරයක ගින්නක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.
මෙම නෞකාව ශ්‍රී ලංකාවේ සිට සිංගප්පූරුව දක්වා ගමන් කරමින් සිටින එකක් වූ බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තහවුරු කර තිබේ. ගින්න ගැන විස්තර ඉදිරියට අපේක්ෂා කෙරේ.

Back to top button