දේශීය පුවත්

සෞඛ්‍ය සේවකයන්ට මාධ්‍යවෙත අදහස් දැක්වීම තහනම් කරන නියෝගයක්

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ ලේකම් වෛද්‍ය එස් එච් මුණසිංහ ලිපියක් නිකුත් කරමින් දන්වා ඇත්තේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන බලයලත් නොවන නිලධාරීන් ජනමාධ්‍ය වෙත විවිධ ප්‍රකාශ ලබාදීම වහාම නතර කරන ලෙසය.

ඇතැම් තොරතුරු වැරදි ලෙස පැවසීම සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවේචනය කිරීම නිසා සෞඛ්‍ය සේවාවන් පිළිබදව මහජනතාව තුළ තිබෙන විශ්වාසය ආරක්ෂා කර ගැනීමට විශාල බාධාවක් වී ඇති බැවින් චක්‍රෙල්ඛයකින් මින් ඉහත දන්වා ඇති පරිදි වහාම එම කටයුතු නවතන ලෙස දන්වා ඇත.

An order prohibiting health workers from commenting to the media
An order prohibiting health workers from commenting to the media

Back to top button