දේශීය පුවත්

කොළඹ ජනතාවට මහ නගර සභාවෙන් නිවේදනයක්

කොළඹ ජනතාවට මහ නගර සභාවෙන් නිවේදනයක්”>කොළඹ මහ නගර සභාව වෙත මෙම වසරේ දෙවැනි කාර්තුව සඳහා වරිපනම් බදු ගාස්තු ගෙවීමේ අවසන් දිනය මෙම මස 31 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව එම කාර්තුව සඳහා මෙම මස 31 දක්වා වරෙන්තු ගාස්තු අයකිරීමකින් තොරව බදු ගෙවිය හැති අතර 31න් පසුව සියයට 15 සහ සියයට 20 බැගින් වරෙන්තු ගාස්තු අයකරනු ලබන බවයි කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් නීතිඥ රෝෂණී දිසානායක මහත්මිය පැවසුවේ.

Back to top button