දේශීය පුවත්

A/L හා O/L පවත්වන දින වෙනස් වෙයි

රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් බඳවාගැනීමට ගතවන කාල සීමාව අවම කරගැනීමේ අරමුණින් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ විභා පවත්වන කාල සීමාව සංශෝදනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සාමන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේ හා උසස්පෙළ පෙළ විභාගය දෙසැම්බර් මාසයේ පවත්වා මාස 3ක් ඇතුලත ප්‍රතිඵල ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button