දේශීය පුවත්

නව සමෘද්ධි ලාභීන් තෝරා ගැනීමට අලුත් ක්‍රමවේදයක්

නව සමෘද්ධිලාභීන් බඳවා ගැනීමේ දී දේශපාලනයෙන් තොර විනිවිධභාවයෙන් යුතු වැඩපිළි‍වෙළක් හඳුන්වා දීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මෙම නව ක්‍රමවේදය යටතේ, විවිධ හේතුන් මත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමෙන් ඉවත්ව යන සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී පවුල් වෙනුවට සුදුසුකම්ලත් නව පවුල් ප්‍රතිලාභීන් ලෙස එක්කර ගැනීමට නියමිත ය.

ඒ සඳහා වන චක්‍රලේඛය ඉකුත් 11වනදා නිකුත්කර ඇත.

ඒ අනුව කඩිනමින් නව සමෘද්ධිලාභීන් එක් කරගැනීම ආරම්භ කෙරෙන අතර 2021 මාර්තු මස 01 දා සිට ඔවුන් වෙත සහනාධාර පිරිනැමීම ආරම්භ කෙරේ.

ඒ අනුව නව සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් තෝරා පත්කර ගනු ලබන ක්‍රමවේදය පහතින් දැක්වේ,

Back to top button