දේශීය පුවත්

අලුතින් රියදුරු බලපත්‍ර ගන්න ඉන්න අයට පණිවුඩයක්

සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ වේරහැර කාර්යාලයේ සේවාවන් හෙට (03) සිට සතියක කාලයක් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.එම ආයතනයෙන් මින් ඉදිරියට සේවා සපයනු ලබන්නේ, ඕනෑම දුරකථන ජාලයකින් අංක 225 ඇමතීම මඟින්, ස්ථාවර දුරකථන මඟින් 1225 ඇමතීම මඟින් හා  e-channelling සේවාව මඟින් වේලාවන් වෙන්කර ගත් සේවාලාභීන් සඳහා පමණී.

එම සේවාවන් මඟින් දැනටමත් දිනයන් හා වේලාවන් වෙන්කර ඇති පුද්ගලයින් සඳහා පසුව දිනයක් හා වේලාවක් දැනුම්දීමට කටයුතු කරන බව එම ආයතනයේ සභාපති වෛද්‍ය සවින්ද්‍ර ගමගේ මහතා නිවේදනය කරයි.මේ අතර ප්‍රධාන කාර්යාලය ඇතුළු අනෙකුත් කාර්යාලවල සෙනසුරාදා දිනයේ සේවාව සැපයීමේ කටයුතු ද තාවකාලිකව නවතා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button